• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health) και Ιατρικό Απόρρητο στην Ελληνική Πραγματικότητα
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται σταδιακά η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHealth). Από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες αυτές πολλές φορές αποδεικνύονται ευάλωτες σε ζητήματα ασφάλειας, ειδικά αν αναλογιστούμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η προστασία του ιατρικού απορρήτου και των δεδομένων των ασθενών για τον υγειονομικό τομέα. Πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων θα μπορούσε να αποτελέσει η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών και γενικά η υπηρεσία Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (ΥΔΚ). Στην πραγματικότητα, η ΥΔΚ δεν είναι άλλη μία τεχνολογική λύση αλλά μία υπηρεσία που μπορεί να ενσωματωθεί στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από εφαρμογές όπως: ταυτοποίηση των γιατρών και των ασθενών ή ψηφιακά υπογεγραμμένη συγκατάθεση του ασθενούς σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, απομακρυσμένης πρόσβασης, συνεργασίας ανάμεσα στους γιατρούς κλπ. Ειδικά για την Ελλάδα, παράγοντες όπως: α) η αναγνώριση της νομικής αποτελεσματικότητας της ψηφιακής υπογραφής από το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, β) η ενίσχυση πολιτικών eHealth από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) η ύπαρξη γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών, θεωρούμε πως θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη αυτής της υπηρεσίας. Σε επίπεδο εφαρμογής στον τομέα της υγείας, η επιτυχημένη υλοποίηση μιας νέας υπηρεσίας δεν μπορεί παρά να είναι απόρροια της επιμονής της ηγεσίας να επιβάλει ένα νέο μοντέλο και να διαχειριστεί την αντίσταση στην αλλαγή, προκαλώντας τις μικρότερες δυνατές αντιδράσεις και επιτυγχάνοντας την αποτελεσματική συνεργασία των συμμετεχόντων στον υγειονομικό τομέα. 

Share: