• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Κοινωνική Εργασία και Κοινωνικό Στίγμα σε Άτομα με Ψυχικές Διαταραχές
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Το κοινωνικό στίγμα περιθωριοποιεί το άτομο ως κάτι ανεπιθύμητο και διαφορετικό μέσα στην κοινότητα. Είναι αυτό που εγκαθιδρύεται ως αντίπαλος του ίδιου του εαυτού, καθιστώντας το αλλοτριωμένο υποκείμενο ως αδύναμο  εγγυητή της ίδιας του της ύπαρξης. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να αναδείξει το ρόλο και τη λειτουργία του στίγματος σε άτομα που αντιμετωπίζουν βαριές ψυχικές διαταραχές. Μεθοδολογικά στα πλαίσια της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν σύγχρονες αντιλήψεις από το πεδίο της επιστημονικής γνώσης αναφορικά με το κοινωνικό στίγμα στις ψυχικές διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται να αναδειχθεί το γεγονός ότι το κοινωνικό στίγμα καταλύει τη θέση του ατόμου μέσα στο κοινωνικό, περιορίζει τις ευκαιρίες και διαιωνίζει τον κύκλο της άγνοιας. Είναι αυτό που επιβαρύνει, αποποιεί και επεκτείνει τις αβεβαιότητες του ατόμου με ψυχικές διαταραχές ενισχύοντας  την κατάρρευση της όλης προσπάθειας για θεραπεία. Η κοινωνική εργασία δεν μπορεί να παραμείνει ανυποψίαστη σε όλο αυτό χρειάζεται να δώσει νόημα στις μακροχρόνιες απαιτήσεις που θέτουν οι βαριές ψυχικές διαταραχές και να θέσει τον παρόν του ατόμου απέναντι στις κοινωνικές αντιστάσεις, τον ρατσισμό και την απαξίωση. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές και παρεμβάσεις, η κοινωνική εργασία μπορεί να αναδείξει το φάσμα της συναισθηματικής εμπειρίας του κοινωνικού στίγματος, να επισημάνει εκείνες τις πτυχές της κοινωνικής αλαζονείας απέναντι στο διαφορετικό και να θεμελιώσει εκείνη την ταυτότητα που επιλέγει ένα άτομο με ψυχικές διαταραχές για να ζήσει.  

Share: