• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Μετάφραση και Στάθμιση της Ελληνικής Εκδοχής του Other As Shamer Scale (OAS)
Περίληψη:

Υπόβαθρο: Η ντροπή είναι μια πολύ οδυνηρή αίσθηση που αφορά τόσο τον ψυχισμό όσο και το σώμα του ατόμου. Σκοπός: Οι στόχοι της μελέτης ήταν να μεταφράσει και να σταθμίσει την κλίμακα εξωτερικής ντροπής (Other As Shamer Scale - OAS). Μέθοδος: Στη Φάση 1, μεταφράστηκε η κλίμακα Other As Shamer Scale (OAS) στην Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο translation/back-translation και εξετάστηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την πολιτιστική της ισοδυναμία. Στη φάση 2, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 294 άτομα (ηλικίας M=40.94, SD=12.54, εύρος=18-70 έτη) από 20 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, και συσχετίστηκε με την κλίμακα Experience of Shame Scale (ESS). Αποτελέσματα: Το OAS παρουσιάζει εσωτερική συνοχή (Cronbach's α = .88) και με αξιοπιστία της επαναληπτικής μέτρησης υψηλή (intraclass correlation coefficient = .97). Σε επίπεδο υποκλιμάκων οι συσχετίσεις ήταν: Inferior r =.93, Emptiness r =.90 και Mistakes r =.96. Συζήτηση: Η κλίμακα Other As Shamer Scale (OAS) διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως ένα κλινικό και ερευνητικό εργαλείο για τη μέτρηση της εξωτερικής ντροπής στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική έκδοση διατηρεί τη δομή των 3 παραγόντων, όπως προτείνεται από τους δημιουργούς της κλίμακας.

Share: