• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών θεραπειών καρκίνου πνεύμονα. Η χρησιμότητα της οριακής ανάλυσης
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μία θεωρητική προσέγγιση της οικονομικής αξιολόγησης δύο εναλλακτικών θεραπειών για τον καρκίνο του πνεύμονα και συγκεκριμένα των θεραπειών με Cisplatin και Carboplatin. O στόχος της ανάλυσης είναι η επιλογή της πιο κατάλληλης μεθόδου οικονομικής αξιολόγησης, η καταγραφή των επί μέρους βημάτων της, καθώς και η αποτύπωση των περιορισμών της οι οποίοι ενδεχόμενα επηρεάζουν την αξιοπιστία της αξιολόγησης . Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας είναι απαραίτητη ώστε να τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας και κατ’ επέκταση αποτελεί πολύτιμο οδηγό στον αγώνα για τη βελτίωση της υγείας των ασθενών. Διευκρινίζεται ότι η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας δεν είναι, αλλά και δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή μιας θεραπείας ή για την κάλυψή της από την ασφάλιση υγείας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια της οριακής ανάλυσης ως εργαλείο οικονομικής αξιολόγησης. Η οριακή ανάλυση είναι το κύριο εργαλείο εξέτασης του τρόπου και του όγκου αναδιανομής των διατιθέμενων πόρων. Γίνεται καταγραφή των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν όταν η οικονομική αξιολόγηση αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για τις αποφάσεις που αφορούν στην κατανομή των υγειονομικών πόρων. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η οριακή ανάλυση είναι πολύτιμη για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων στη διαδικασία  λήψης αποφάσεων. Τόσο οι έννοιες και οι μέθοδοι που αναφέρονται στην παρούσα εργασία, όσο και η οικονομική αξιολόγηση γενικότερα, συμπληρώνουν τη διαδικασία λήψης απόφασης, ικανοποιώντας τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισότητας που διέπουν τα κοινωνικά συστήματα υγείας και ασφάλισης. 

Share: