• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ποιότητα ζωής και Ψυχοπαθολογία σε Ιδιοπαθή Υπέρταση με Δυσλιπιδαιμία
Περίληψη:

Εισαγωγή: Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις σαν την υπέρταση είναι δυνατό να βιώνουν αρκετά αρνητικά συναισθήματα, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο για φτωχή ποιότητα ζωής καθώς και την ανάπτυξη άγχους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.Παρόλα αυτά λίγα μας είναι γνωστά για την υπέρταση συνοδευόμενη με δυσλιπιδαιμία. Σκοπός:Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των πιθανών διαφορών μεταξύ των υπερτασικών ασθενών με ή χωρίς δυσλιπιδαιμία αναφορικά με την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία. Μέθοδος:Εκατόν ενενήντα επτά ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη και ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες ― δυσλιπιδαιμικοί και μη δυσλιπιδαιμικοί― με βάση τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερίνης μετά από ιατρική εξέταση. Οι ασθενέις συμπλήρωσαν μαζί με ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών και κλινικών παραμέτρων το ερωτηματολόγιο Επισκόπησης τη Υγείας SF-36, την Kλίμακα Ψυχοπαθολογίας SCL-90-R, και την Κλίμακα μέτρησης άγχους για την καρδιακή λειτουργίαCAQ. Αποτελέσματα:Χαμηλότερα επίπεδα σωματικής λειτουργικότητας (p=.001), σωματικού ρόλου (p=.046), ζωτικότητας (p=.000), σωματικού πόνου (p=.004), γενικής υγείας (p=.000) και συνοπτικού δείκτη σωματικής υγείας (p=.000) διαπιστώθηκαν μεταξύ υπερτασικών ασθενών με δυσλιπιδαιμία και υπερτασικών ασθενών χωρίς δυσλιπιδαιμία. Επίσης, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά όλες τις διαστάσεις της ψυχοπαθολογίας με εξαίρεση την επιθετικότητα (p=.097) και το φοβικό άγχος (p=.472). Εκτός από την διάστασης της αποφυγής των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την καρδιακή λειτουργία (p=.018), δεν διαπιστώθηκαν διαφορές σε σχέση με το άγχος για την καρδιακή λειτουργία. Το μοντέλο της λογαριθμικής παλινδρόμησης ανέδειξε ότι εν γένει, οι δυσλιπιδαιμικοί υπερτασικού ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο για επιβαρυμένη ποιότητα ζωής και ψυχική υγεία. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν μια στατιστικά σημαντική διασύνδεση μεταξύ δυσλιπιδαιμίας και ποιότητας ζωής, καθώς και με την ψυχοπαθολογία στο ευρύτερο πλαίσιο της ιδιοπαθούς υπέρτασης. Είναι πρόδηλη η ανάγκη στοχευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Share: