• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ
Περίληψη:

ΣΚΟΠΟΣ. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της σχέσης διαφόρων κλινικών χαρακτηριστικών με τη συχνότητα εμφάνισης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας. Το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν το σύνολο των ασθενών (n=210) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ κατά τη διάρκεια ενός έτους (1/1/2006 – 31/12/2006). Για την εκτίμηση των ασθενών υψηλού κινδύνου εμφάνισης κατάκλισης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Gubbin and Jackson. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ο Επιπολασμός εμφάνισης των κατακλίσεων σε ασθενείς της ΜΕΘ ήταν 24,3%. Από την πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση της συχνότητας των κατακλίσεων με την ηλικία (OR=1,04 P=0,027), τη διάρκεια νοσηλείας (OR=1,17 P=0,000), την υποβολή σε αιμοκάθαρση (OR=4,09 P=0,033) και την τιμή του αιματοκρίτη (OR=0,91 P=0,045). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Οι παράγοντες κινδύνου (προσδιοριστές) των κατακλίσεων ήταν παρόμοιοι με τα διεθνή δεδομένα που αφορούν τις ΜΕΘ. Η εφαρμογή νέων στρατηγικών θεραπείας και πρόληψης και η βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας θεωρούνται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των κατακλίσεων.

Share: