• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην Ελλάδα. Τεχνολογικά Κενά, Κίνδυνοι και Προτεινόμενες Λύσεις
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο όρος  ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ΗΣ) περιέχει την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των ιατρικών εντολών, παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα υποστήριξης αποφάσεων και ελέγχου για τις διαδικασίες χορήγησης φαρμάκων και παραπεμπτικών εξετάσεων. 
Σκοπός: Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζεται ο αντίκτυπος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην  παροχή  υπηρεσιών υγείας της χώρα μας, εντοπίζονται τα τεχνολογικά κενά, και γίνονται  προτάσεις  καλών πρακτικών, που θα βοηθήσουν στη μετεξέλιξή της. 
Υλικό και Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, βασιζόμενη στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων Medline/Pubmed και  Google Scholar καθώς και σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες με την βοήθεια λέξεων κλειδιών. 
Αποτελέσματα: Aν και το ποσοστό διείσδυσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην χώρα μας είναι αρκετά ικανοποιητικό, εντούτοις υπάρχουν ακόμα σημαντικές ελλείψεις, που επηρεάζουν την δυνατότητα συνταγογράφησης επιστημονικά τεκμηριωμένων συνταγών. Η έλλειψη ηλεκτρονικού φακέλου, η απουσία διασύνδεσης με την νοσοκομειακή συνταγογράφηση και με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, η μη επαρκής ύπαρξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η έλλειψη οδηγιών για αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και ανεπιθύμητων ενεργειών καθιστούν το έργο της ελλιπές. Τέλος, η έντυπη μορφή της συνταγής, δημιουργεί περιορισμούς και κωλυσιεργίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών, ενώ παράλληλα επιβαρύνει το περιβάλλον. 
Συμπεράσματα: Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση εκσυγχρόνισε το υγειονομικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα έθεσε τα θεμέλια για την μελλοντική συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας. Η επίτευξη της καθολικότητας μέσω της διασύνδεσης της με άλλες υπηρεσίες e-health, η μετάβαση σε ένα paperless σύστημα με την χρήση της ψηφιακής υπογραφής και έξυπνων καρτών και η ενσωμάτωση συστημάτων υποστήριξης κλινικών αποφάσεων αποτελούν προκλήσεις που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της και κατά συνέπεια την διευκόλυνση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας.       

Share: