• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Περίληψη:

Η σχετική απουσία ερευνητικών δεδομένων διεθνώς, σχετικά με τη σχέση γυναίκας, οικογένειας και εργασίας ως σημαντική πηγή άγχους, στην επαγγελματική ομάδα των Νοσηλευτών Κέντρων Υγείας έδωσαν το έναυσμα για το σχεδιασμό της παρούσας μελέτης. Σκοπός: η διερεύνηση του παροδικού και ιδιοσυγκρασιακού άγχους των Νοσηλευτών που εργάζονται στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και των επιδράσεων της εργασίας στην οικογένεια και αντίστροφα. Υλικό και μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 92 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών, εργαζόμενοι σε Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας. Το δείγμα ήταν τυχαίο και ο βαθμός απαντητικότητας στα ερωτηματολόγια 100%. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το Στατιστικό Πακέτο των Κοινωνικών Επιστημών S.P.S.S. (v.16).Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες πιστεύουν στην αναγκαιότητα υψηλής εκπαιδευτικής επάρκειας για την επίτευξη επαγγελματικής ανέλιξης, παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από το αντικείμενο και τη θέση εργασίας τους. Εκδηλώνουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές παροδικού άγχους, οι οποίες υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές στον Ελληνικό πληθυσμό. Οι Νοσηλευτές εμφανίζονται πιο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους απ’ ότι οι Βοηθοί Νοσηλευτών. Περαιτέρω διερεύνηση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου αξιολογηθούν οι ειδικότεροι τομείς των σχέσεων τόσο στο πλαίσιο της οικογένειας όσο και της εργασίας ως σημαντικές συνιστώσες του εκφραζόμενου άγχους.

Share: