• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Το εργασιακό στρες, η ποιότητα ζωής και οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα: ο ρόλος της συμβουλευτικής παρέμβασης
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο χρηματοπιστωτικός τομέας χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς αλλαγές λόγω των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεταβολές της παγκόσμιας οικονομίας, οδηγώντας, ωστόσο, σε υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες και φτωχής ποιότητας ζωής των εργαζομένων. 
Σκοπός: H διερεύνηση μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του εργασιακού στρες (ΕΣ), τον αντίκτυπό του στην ποιότητα ζωής (ΠΖ)  των εργαζομένων στον εγχώριο Τραπεζικό κλάδο και των στρατηγικών αντιμετώπισής του (ΣΑ) καθώς και τον ρόλο της Συμβουλευτικής Παρέμβασης (ΣΠ). 
Υλικό και Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, βασιζόμενη στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων Medline/Pubmed και  Google Scholar καθώς και σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες με την βοήθεια λέξεων κλειδιών. 
Αποτελέσματα: Το ΕΣ επηρεάζει την ΠΖ και τις ΣΑ των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα και η ΣΠ συμβάλλει στην αναζήτηση υποστήριξης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εν λόγω πληθυσμός. 
Συμπεράσματα: Παράγοντες δημογραφικοί επηρεάζουν τις τρεις μεταβλητές όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και η σωματική άσκηση  και η κατάσταση υγείας τους. 

Share: